Ülések

KÖZGYŰLÉS

2022. november 24.

 

Egyesületünk 2022. november 24-én 10 órakor KESZ partnerünk, az OKTKER Nodus Kiadó Kft. (8200 Veszprém, Bartók Béla u. 2.) irodahelyiségében tartotta meg éves közgyűlését.

A közgyűlésen a megjelenteken kívül online kapcsolatban több tagtársunk is részt vett.

Mihálka Gáborné elnök asszony által vezetett taggyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg és az alábbi határozatokat hozta.

1.       A 2022. évi szakmai beszámoló (előadó: Mihálka Gáborné elnök)
Határozatok

1.1.    A pénzügyi beszámolót, ami jelenleg még a könyvelőnél van, elkészülte után online teszik közzé.

1.2.    Az írásban beterjesztett beszámolót – az elhangzott kiegészítések figyelembe vételével – a közgyűlés elfogadta.

2.       KESZ beszámoló a 2022-es évben elvégzett projektmunkáról (előadó: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök)
Határozatok

2.1.    A „KárpátHáló KESZ év embere 2022.” díjra a közgyűlés a díjat odaítélő bizottságnak Madarász Erik alapító tagot javasolja.

2.2.    A közgyűlés elfogadta az írásos beszámolót; a beterjesztett anyagban leírt projekt célokat, a kiválasztott helyszíneket, a képzési tematikát és a közreműködő KESZ partnerekre vonatkozó javaslatot.

3.       A 2023. év munkaterve (előadó: Modláné Görgényi Ildikó főtitkár)
Határozatok

3.1.    A „Családi szabadegyetem” projekt írásban beterjesztett támogatási költségvetését – a vitában elhangzottak alapján – módosítják.

3.2.    A projekt vezetésére a közgyűlés Modláné Görgényi Ildikó főtitkárt kérte fel.

A LAM Alapítvánnyal történő megállapodás előkészítésére a közgyűlés Mihálka Gáborné elnököt kérte fel.

 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2020.12.21

 

A KárpátHáló Egyesület december 21-én online közgyűlést tartott. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 1. Az Elnökség átvételéről szóló beszámolót a Közgyűlés elfogadta.
 2. A Közgyűlés Dr. Madarász Sándor KESZ elnöknek a 2020-ban elvégzett projektmunkákról szóló írásos beszámolóját Sarnyai Károly szóbeli kiegészítésével elfogadta.
 3. A Közgyűlés felhatalmazta Mihálka Gáborné elnököt a projekttámogatások terhére az egyesület tagjaival kötendő szerződések limitált összegű megkötésére 2021-ben.

A közgyűlés egyetértett:

 • a 2021-ben tervezett projekttevékenységekről szóló tájékoztatóval
 • a „KárpátHáló KESZ év embere 2020” díj adományozásával Kiss-Boros Rebeka részére

 

ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTTUNK

2020.01.24

 

A 2020. január 24.-én Budapesten megtartott közgyűlésen a megjelentek elfogadva Palotás József elnök úr lemondását, a következő 5 évre Mihálka Gábornét választották meg elnöknek. A megüresedő vezető tisztségviselői helyre, elnökségi tagnak Sarnyai Károlyt választotta meg a közgyűlés.

A vezető tisztségviselők személyében bekövetkező, az egyesület székhelyének, valamint az elnökségi ülések rendjében történő változások miatt a közgyűlés módosította a KárpátHáló Egyesület alapszabályát.

Döntés született a tiszteletbeli tagsági cím mellett a tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról is, továbbá a főtitkári megbízás kiadásáról. Az egyesület elnöksége a főtitkári feladatok ellátásával Modláné Görgényi Ildikót bízta meg, aki ezért az eddigi elnökségi tagságáról lemondott.

A projektfeladatok elvégzésének hatékonyabbá tétele érdekében egy új szervezeti egység létrehozásáról is döntött a közgyűlés. Az egyesület elnöksége ennek vezetésével Dr. Madarász Sándort bízta meg.

 

KÖZGYŰLÉS!

2020.01.24

 

A KárpátHáló Egyesület (székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 24. II/3.) közgyűlésének időpontja:

2020. 01. 24. péntek, 11.00 óra

A közgyűlés helyszíne: Budapest VII. Erzsébet krt. 7.    

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, hitelesítőinek és a szavazat számláló bizottság megválasztása
 2. Palotás József egyesületi elnök lemondásának elfogadása
 3. Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag lemondásának elfogadása
 4. Az egyesület alapszabályának módosítása
 5. Az egyesület új tisztségviselőinek (elnök, elnökségi tag) megválasztása
 6. Tiszteletbeli címek adományozása
 7. Egyebek
  7.1. Szépkorúak informatika képzése
  7.2. Aktuális ügyek

A január 24-i közgyűlés ismételt közgyűlést, amelyet az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal tartunk meg. Az ismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes lesz!

 

MAGYARKANIZSÁN TARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET

2019.01.24

 

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulhatott meg 2019. január 24-26. között a vajdasági Magyarkanizsán a KárpátHáló Egyesület programalkotó közgyűlése. A rendezvényen résztvevő magyarországi, erdélyi és délvidéki partnerek az éves működéssel kapcsolatos beszámolási és tervezési feladatok mellett továbbképzésen is részt vettek.

A KárpátHáló KESZ megtervezte 2019 évi tevékenységeit, különös tekintettel a szépkorúak informatikai képzésének továbbfejlesztésére és a Kárpát-medencei szintű folytatásának lehetőségeire. A program során megtörtént a lehetséges források feltárása és a forrásszerzés, forrásbővítés esélyeinek áttekintése. 

A közgyűlésen Palotás József elnök köszönetet mondott dr. Madarász Sándor KESZ elnöknek és partnereinek Varga István ügyvezető igazgatónak, Sarnyai Károlynak, Klárik Máriának és Klárik Attilának, Becsky Kingának, Horváth Zsuzsának, és Kovátsné Vörös Ágnesnak a képzések megszervezését és lebonyolítását lehetővé tevő áldozatos munkájukért.

Dr. Madarász Sándor beszámolt azokról a szakmai és emberi élményekről, melyek lényegét a külhoni magyarlakta területeken megszervezett képzések közösségformáló erejében és a pozitív visszacsatolásokban ragadta meg.

Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag vezetésével a projekt előkészítő team tagjai véglegesítették a 2019-ben megvalósítandó projekteket is.

 

A közgyűlés résztvevői

 

Palotás József

elnök

 

KESZ PROJEKTÍRÓ MUNKAÉRTEKEZLET

2018.10.26

 

Helyszín: Oktker-Nodus Kiadó Kft. irodaháza, 8000 Veszprén, Bartók Béla u. 12.

Időpont: 2018. október 26. péntek, 10:00-12:30

 

KESZ TANÁCSÜLÉS

2018.06.22

 

A KárpátHáló KESZ Tanácsa 2018. június 22.-én Veszprémben tartott ülésén az alábbinapirendi pontokat tárgyalta meg:

 • Beszámoló a KárpátHáló KESZ2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök

 • Javaslat a Zathureczky Berta idősotthonban, a Kárpátalján, a LAM Alapítvány közreműködésével, a Magyarkanizsán és a szórványban 2018. évben indítandó projektekre

Előterjesztők: Horváth Zsuzsa, Sarnyai Károly, Dr. Madarász Sándor    

 • Tájékoztató a GDPR (Adatvédelmi törvény) magyarországi hatályba lépésével kapcsolatos gyakorlati teendőkről, a KárpátHáló KESZ tagok nyilvántartási adatbázisának törléséről.

Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök

 • Beszámoló a KárpátHáló KESZ2017. évi Veszprémben megvalósított GENKAPOCS projektről és tapasztalatairól

Előterjesztő: Kanyár Erika

 • Tájékoztató a pályázati lehetőségekről és döntés a pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Modláné Görgényi Ildikó irányító testületi tag

 

A Tanács ülése az 1, 3. és 4. napirendi pontokban elhangzottakat tudomásul vette, és egyhangúan döntött a 2. és az 5. napirendi pontokban elhangzott javaslatokról.

 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS

2017.12.08

 

Egyesületünk elnöke 2017. 12. 07.-én 10.00 órára közgyűlést hívott össze.  A közgyűlés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény(címe: Szerbia, Magyarkanizsa, Fő tér 9.) A meghirdetett időpontban tartandó közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal 2017. 12. 08. 14.00 órai kezdettel ismételt közgyűlést tartunk az eredetileg meghirdetett helyszínen. Az ismételten összehívott közgyűlésen tagtársaink 33 %-a volt jelen.

A közgyűlésnapirendi pontjai:

 1. Tájékoztató az egyesület tagságának aktuális létszámáról, tagdíjbefizetésekről, a 2018. évi tagdíjról. Tagfelvételi ügyek.
 2. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a KárpátHáló KESZ 2017. évi tevékenységéről
 4. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról
 5.  Tájékoztató a KárpátHáló KESZ keretében készülő pályázatokról
 6. Egyebek
        A 2018. évi munkaterv megvitatása
        Új partnerkapcsolatok és közös pályázati lehetőségek
        Aktuális ügyek

A közgyűlésen hozott döntések és határozatok:

 • Az egyesület a tagjai sorába felvette a felvételi kérelmet benyújtó négy főt. A tagdíjelmaradással rendelkező tagoknak az operatív ügyvezető titkár, fizetési felszólító levelet fog kiküldeni.
 • Palotás József elnök úr beszámolóját a jelenlévők elfogadták.
 • Dr. Madarász Sándor KESZ elnök beszámolóját a jelenlévők tudomásul vették.
 • Győri Csilla operatív ügyvezető titkár beszámolóját a jelenlévők elfogadták.
 • Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag vezetésével készülő pályázati anyag tervét a közgyűlés jóváhagyólag támogatja.
 • A 2018. évi munkatervet a közgyűlés megvitatta és jóváhagyását a kiegészítések után a következő közgyűlésre halasztotta. A közgyűlés megvitatta a partnerkapcsolati hálózat bővítésének lehetőségeit és kijelölte az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A következő közgyűlés időpontját 2018. március 9.-ére tűztük ki, tervezett helyszíne Berzéte (Szlovákia). A tagtársak utazási és szállásköltségét az egyesület fogja fedezni.

 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS DECEMBERBEN

 

A KárpátHáló Egyesület 2017. 12. 07.-én 10.00 órától közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény(24420 SerbiaKanjiža (Magyarkanizsa) v Glavni trg br. 9. (Fő tér 9.).

Ha a közgyűlés határozatképtelen lesz, akkor az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal ismételt közgyűlést tartunk.

Az ismételt közgyűlés időpontja: 2017. 12. 08. 14.00 óra.

Azismételt közgyűlés helyszíne: SerbiaMagyarkanizsa (Kanjiža) Fő tér 9. (v Glavni trg br. 9.), azOktatási és Művelődési Intézmény székháza.

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

Az közgyűlés megnyitása, megjelentek köszöntése: Palotás József elnök

 

 1. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Palotás József elnök
 2. Beszámoló a KárpátHáló KESZ 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
 3. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár
 4.  Tájékoztató a KárpátHáló KESZ keretében készülő pályázatokról
  Előterjesztő: Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag
 5. Tájékoztató az egyesület tagságának aktuális létszámáról, tagdíjbefizetésekről, a 2018. évi tagdíjról. Tagfelvételi ügyek.
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár és Mihálka Nóra elnökségi titkár
 6. Egyebek
  6.1. A 2018. évi munkaterv megvitatása
  Előterjesztő: Palotás József elnök
  6.2. Új partnerkapcsolatok és közös pályázati lehetőségek
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
  6.3. Aktuális ügyek
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár