KárpátHáló Egyesület

A „KÁRPÁTHÁLÓ KESZ” KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÉPKORÚAKÉRT Irányító Testülete Kiss-Boros Rebekának odaadó munkájáért, elkötelezettségéért és azért a kiemelkedő teljesítményért, amelyet 2020-ban végzett – a moldvai csángó-magyarok körében, Diószegen - a közösségi együttműködés és a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET céljainak megvalósításáért, a KÁRPÁTHÁLÓ KESZ 2020. DÍJAT adományozta.

 

KárpátHáló Egyesület
alapítva: 2013. Kecskeméten
a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter tagja

A KárpátHáló Egyesület küldetése

A KárpátHáló Egyesület küldetése az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének érdekében képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzése, illetve azok megvalósításának a segítése. Célkitűzése, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fentiek megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága körében. 

KárpátHáló Egyesület alapszabálya

A KárpátHáló Egyesületnek a szervezet létrehozásakor meghatározott alapszabályát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalmúra módosítják és fogadják el.

I. Az egyesület adatai

 1. Az egyesület neve: KárpátHáló Egyesület
 2. Az egyesület rövidített elnevezése: KárpátHáló
 3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: ---
 4. Az egyesület székhelye: 1031 Budapest, Prés utca 11.
 5. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.
 6. Az egyesület honlapjának címe:http://karpathalo.hu

II. Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja: Az Egyesület célja, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára.

Az egyesület nemzetközi, oktatási, kulturális, szociális tevékenységet végez, elsősorban képzések és rendezvények szervezését tűzi ki célul.

Az egyesület kiegészítő jelleggel, e célok megvalósításának előmozdítása érdekében végez gazdasági-vállalkozási tevékenységet.

2. Az egyesület tevékenysége:

 • Munkakapcsolatot épít ki minisztériumokkal, kormányhivatalokkal, és önkormányzatokkal továbbá az időskorúak közösségi szervezeteivel és fiatalok intézményeivel, kiemelten azok hálózati együttműködési formában működő szerveivel.
 • Szakmai és munkakapcsolatot épít ki hazai és határon túli magyar ajkú területeken működő felnőtt-képző, szociális és egészségügyi szolgáltató szervezetekkel, önkormányzatokkal.
 • Szakmai konferenciák, tanulmányutak, képzések, konzultációk, közösségi programok, kulturális, művészeti, média és egyéb rendezvények szervezésével valósítja meg kitűzött céljait az időskorúak tekintetében, és elősegíti tagjainak korszerű ismeretekhez jutását.

III. Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 5000- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év 05. 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útjánmegfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év 05. 31. napjáigköteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V. A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

VI. A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a tag kilépésével.
 2. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 3. a tag kizárásával.

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség, írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII. A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:

 1. az egyesület tevékenységében részt venni
 2. az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
 3. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 4. az egyesület irataiba betekintetni
 5. arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX. A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagjai:

 1. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységétét.
 2. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
 3. Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
 4. Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni

X. Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:

 1. Közgyűlés
 2. Elnökség

A Közgyűlés

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. az alapszabály módosítása;
 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
 4. az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
 5. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
 6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség

13. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

 1. a megbízás időtartamának lejártával;
 2. visszahívással;
 3. lemondással;
 4. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll.  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke: Mihálka Gáborné, lakóhelye: Budapest

Az elnökség tagjai:

 1. Sarnyai Károly, lakóhelye: Magyarkanizsa (Szerbia)
 2. Varga István, lakóhelye: Veszprém

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 6. az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 7. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 8. a tagság nyilvántartása;
 9. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 10. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 11. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 12. a tag felvételéről való döntés.döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

19. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

21. Az elnökség ülések állandó, tanácskozási jogú meghívottai az egyesület adminisztrációs titkári feladatait ellátó tagja, az egyesület projektszervezetének a vezetője és az egyesület kommunikációs feladatait ellátó tagja.

XI. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

XII. Záradék

Az egyesület 2014. május 5-én kelt létesítő okiratának - a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.129/2013/29. számú jogerős határozata szerinti érvényben lévő változatának - a módosítására az egyesület székhelyének és a tisztségviselők személyében bekövetkezett változások, és az Elnökségi ülésekre vonatkozó 21. szerinti kiegészítés adtak okot.

 

Kelt: Budapest, 2020. év március hó 09. napján

 

Mihálka Gáborné
elnök

 

A digitális írástudás képzés keretében egyesületünk 2019-ig önerőből a KESZ keretében több mint száz külhoni magyar honfitársunknak is megtanította a számítógép alapfokú használatát. Az ingyenes képzésünk iránt Sepsiszentgyörgyön, Besztercén (Románia), Magyarkanizsán (Szerbia) és Beregszászon (Ukrajna) is nagy volt az érdeklődés. A képzések közvetett haszna nemzetstratégiai szempontból is igen nagy jelentőségű volt. Ezért a projektek eredményeiről 2019-ben a KESZ elnöke beszámolt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán. A beszámoló fogadtatása kedvező volt, aminek eredményeként az egyesületünk a Bethlen Gábor Alaptól a folytatásra támogatást kapott.

A projekt célja: a határainkon túl élő szépkorú magyar lakosság aktív időskori élet megélési képességének jobbítása érdekében a számítógép és az internet használatának megtanítása, 30+3 órás ingyenes képzés keretében.

Célcsoport: külhoni 60 év feletti magyarok. A szórványban, ha nincs elegendő 60 év feletti jelentkező a képzések helyszínén, akkor a korhatár 50 év.

A képzések helyszínei és a létszámok:

 • Szerbia, Magyarkanizsa 1 x 15 fő, összesen: 15 fő
 • Ukrajna, Beregszász 2 x 15 fő, összesen: 30 fő
 • Románia, Sepsiszentgyörgy 1 x 15 fő, összesen: 15 fő
 • Románia, szórványban, három magyar-csángó településen 3 x 15 fő, összesen 45 fő. A szórványban történő képzések helyszíneinek meghatározása a program első ütemében, a helyszíni felmérést követően történik meg. A képzési csoportok 15 fős száma átlagos számot jelent. A képzések 10-25 fő közötti létszámmal szervezhetők meg.

A projekt indikátora: a kiképzettek száma összesen el kell, hogy érje a 105 főt.

A projekt időtartama: 2019. 04. 01. - 2019. 12. 31.

Várható eredmény: A „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű E-000515/2014/D027 számú, a magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett „d” kategóriás, 30 órás ingyenes képzés (és az azt követő 3 órás záró konzultáció) eredményeképpen a 105 résztvevő megtanulja a számítógép, és az internet használatot.

Projekt eredményei

A külhoni magyarok számára a „Számítástechnikai ismeretek” elnevezésű E-000515/2014/D027 számú, a magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett „d” kategóriás, 30 órás ingyenes képzés megvalósítását a Bethlen Gábor Alap működés célú támogatással segítette. A program megvalósításának a forrásaihoz az egyesület és a KESZ partner szervezetek jelentős önrésszel járultak hozzá a számítógépes termek biztosításával, és munkatársaik önkéntes munkájával. A képzést a KESZ partnerség jegyében magyarországi felnőttképző az Oktker-Nodus Kiadó kft. tartotta meg, de az oktató minden esetben helyi szakember volt. A képzés eredményességét a befejezést követő háromórás záró konzultáción az egyesület és a képző cég szakembereiből álló háromfős bizottság mérte. A képzések helyszíneit az egyesület helyi KESZ partnerei biztosították, amelyeknek a munkatársai látták el a képzések szervezésével kapcsolatos helyi feladatokat is. A projektvezető Horváth Zoltán Pálné a KárpátHáló Egyesület tagja volt, a szakmai irányítás feladatait Dr. Madarász Sándor felnőttképzési szakértő, KESZ elnök látta el.

A képzések helyszínei

Sepsiszentgyörgy

 • Képzés ideje: 2019. július 16. – augusztus 8. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. augusztus 9.
 • Képzés helyszíne: Zathureczky Berta Idősgondozó Központ, Sepsiszentgyörgy Grigore Balan utca 31.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 21 fő
 • A képzést elvégezte 20 fő
 • Átlag életkor 71,4 év

Beregszász
Beregszászon a képzés két csoportban, más-más időpontban történt, azonos napokon és helyen.

 • Képzés ideje: 2019. július 29. – augusztus 23. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019.08. 23.
 • Képzés helyszíne:
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Ukrajna
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 47 fő
 • A képzést elvégezte 37 fő
 • Átlag életkor 65,1 év

Magyarkanizsa

 • Képzés ideje: 2019. július 27. – augusztus 28.
 • Záró konzultáció: 2019. augusztus 30.
 • Képzés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény
 • Serbia - 24420 Kanjiža (Magyarkanizsa); Glavni trg 9. (Fõ tér 9)
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 16 fő
 • A képzést elvégezte 15 fő
 • Átlag életkor 68,3 év

Gyimesközéplok

 • Képzés ideje: 2019. augusztus 12. – szept.- 2. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. szeptember 05.
 • Képzés helyszíne: Helyi iskola osztályterme.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 16 fő
 • A képzést elvégezte 15 fő
 • Átlag életkor 66,6 év

Lészped

 • Képzés ideje: 2019. szept. 6. – szept. 27. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. szeptember 28.
 • Képzés helyszíne: Lészped Önkormányzat Művelődési Háza.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 15 fő
 • A képzést elvégezte 14 fő
 • Átlag életkor 59,3 év

Diószeg

 • Képzés ideje: 2019. szept. 30. – október 22. (10x3 óra)
 • Záró konzultáció: 2019. október 26.
 • Képzés helyszíne: Diószeg óvodaTuta, Grădinița Târgu-Trotuș, sat Tuta, Str.
 • A képzés résztvevői:
 • A képzést megkezdte 14 fő
 • A képzést elvégezte 11 fő
 • Átlag életkor 57,1 év

 

A képzések tapasztalatai

A képzés az alábbi három modulból állt:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés

Az egyes modulokra meghatározott képzési idő nem volt elegendő arra, hogy minden tanuló megértsen és begyakoroljon mindent az előírt követelmények szerint. Több tanuló az átlagosnál lassabban haladt, több tanári segítségre és otthoni gyakorlásra volt ezeknek a tanulóknak szüksége. Ezért a 15 főnél nagyobb csoportoknál ez nagy terhet jelentett a tanárok számára. Végül a rutinos tanárok megoldották ezt a feladatot és minden tanulót, aki kitartó volt, sikerrel segítettek a képzési követelményeknek megfelelőek elsajátításában. A képzés résztvevőinek előnyös volt, hogy a képzés anyanyelvükön, magyarul folyt. A tanulócsoportokban kialakuló új ismeretségek segítették a helyi magyar közösségek megerősödését is. A kapcsolati háló fenntartását pedig a megtanultak alapján létrehozott Facebook csoportok teszik a jövőben eredményesebbé.

A magyarság tudat megélésének örömteli pillanata volt minden képzési helyszínen a képzés követelményeinek teljesítését igazoló hivatalos magyar nyilvántartás szerinti oklevelek átvétele. Az ingyenes képzési lehetőségért a tanulók mindenütt hálásak voltak, és úgy érezték, hogy kisebbségben, szórványban élve sem maradtak magukra.

A KárpátHáló Egyesület helyszínekre utazó tagjai – önkéntes munkavégzésükön túl – az ünnepélyes oklevél átadásokra ajándékokat (könyv, DVD, CD) is vittek a képzést sikerrel elvégzők számára.

Az idős külhoni magyarok a képzés által nyújtott digitális írástudás ismereteik révén, új lehetőségekhez jutottak a kapcsolattartásban, az információszerzésben és általában az életminőségük javításában.

A képzések iránt nagy volt az érdeklődés és a csángó-magyar településeken meghirdetett képzések kivételével többszörös volt a túljelentkezés.

A csángó-magyar településeken a kisebb mértékű érdeklődés okai az alábbiakban keresendők:

 • a képzések idején (nyári és a kora őszi hónapok) a településen élő munkaképes férfiak otthonuktól távol vállalnak munkát (Lészpeden és Diószegen csak nők voltak a képzésben)
 • a hagyományos társadalmi szerepekből, elvárásokból és megszokásokból eredően nem gyakori az, hogy hatvan év feletti nők iskolapadba üljenek
 • a zárt közösségekben több az idősekben az aggodalom a félelem minden újjal és a tanulással szemben
 • sok esetben az otthon maradt nőkre hárul a gazdálkodás (kert, állatok, stb.) és a gyereknevelés minden gondja

Mindezek ellenére a projekt keretében a szórványban három csángó-magyar településen összesen negyven idős honfitársunk tanulta meg a számítógép alapfokú használatát. Különösen örömteli volt, hogy a kétszázadik külhoni magyar, aki a KárpátHáló Egyesület által szervezett képzés oklevelét átvehette, egy 80 év feletti csángó-magyar lészpedi lakos volt.

A projekt értékelése érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a képzések tanárai és a helyszíni szervezők körében. A képzések tanárai és a helyszíni szervezők - a képzések operatív végrehajtói - minden esetben külhoni magyar helyszíni szakemberek voltak.
A kérdőíven az alábbiakról kívántunk információt gyűjteni:

 • a képzési program megfelelősége
 • a képzés szervezés és lebonyolítás megfelelősége
 • partnerség a végrehajtásban, a partnerség minősége

A kérdőíven javaslatot kértünk:

 • a tananyag tartalmának jobbítására
 • a képzés szerkezetének és óraszámának a módosítására
 • új képzésekre
 • andragógiai és módszertani ajánlásokra

A képzések operatív végrehajtóinak a kérdőíves felmérési eredményei alapján a projekt általános elégedettségi mutatója 97,15%.Ez kimagaslóan jónak mondható.
100%-os volt az elégedettség az egyesület projektszervezetével a KárpátHáló KESZ – el való együttműködés és a képzési körülmények, a számítógépekhez való hozzáférés kérdésében. A 30 órás képzést azonban csak 64,1% elégedettségi szinten ítélték elegendőnek a számítógép alapfokú használatának megtanítására a megkérdezettek. Ezért közel 100% - ban javasolták a képzések folytatását, kiterjesztését. A tanári vélemények alapján, mivel Időskorban a koncentráció hosszú távon nem fenntartható, ezért több gyakorlati foglalkozást kell tervezni a jövőben, az óraszám 40 – re történő emelésével. Általános vélemény szerint nagyon sikeres volt az egységes géppark használata (az egyforma laptopokon könnyebb követni a bemutatott gyakorlatokat, mint egy heterogén számítógépes környezetben). A nem szórványban élő magyarok településein a tapasztalatok szerint a számítógépes képzésre van a legnagyobb igény a szépkorúak körében, ezt igazolja az a tény is, hogy a meghirdetett 15 helyre mindenütt többszörös volt a túljelentkezés.

A projekt jelentős eredménye, hogy a válaszadók 96,6%- nak a véleménye szerint a képzés kiválóan segítette a helyi magyar közösségek szerveződését, megerősödését.

A lemorzsolódó tanulók aránya

Az előzetesen tervezett megengedhető lemorzsolódási arány 16,6% (beiratkozók száma: 18x7, elvégzi: 105)

A lemorzsolódás tényszámai:

 • Ukrajnában: 21,2%
 • Erdélyben: 4,7%
 • Csángó-magyar településeken: 11,1%
 • Romániában összesen: 9,0%
 • Szerbiában: 6,25%

Összesített lemorzsolódási arány: 13,1%

Eredmény:
A lemorzsolódási arány 13,1%, a tervezett megengedhetőnél 3,5%-al jobb!

 

Projekt indikátor

Projekt indikátor: A képzést sikeresen elvégzők száma

 • célkitűzés: 105 fő
 • teljesítés: 112 fő (30 férfi, 82 nő)
 • A projekt indikátor teljesítésének mértéke: 106,66%

Eredmény:
A képzést sikeresen elvégzők száma: 112 fő, a tervezettnél 7 fővel (6,66%-al) több.

 

A képzést sikeresen elvégzők életkor szerinti megoszlása (átlag életkor: 65,34 év)

A projekt PR tevékenysége

A projekt aktivitásainak megkezdése óta egyesületünk folyamatosan hírt adott e tevékenységéről. Ezeket a híreket, beszámolókat elsősorban az egyesület honlapján, illetve Facebook oldalunkon tettük közzé.

Ezeken túl több írást is megjelentettünk az European Commission EPALE; online felnőttkori tanulási platformján is. https://epale.ec.europa.eu

A projekt sikeres bejezéséért köszönetet mondunk az egyesület minden tagjának, aki önkéntes civil szervezeti munkájával részt vállalt a közös tevékenységben és a Bethlen Gábor Alapnak az anyagi támogatásért.

 

Madarász Erik
alapító tag
KárpátHáló Egyesület

 

Képek a projektről

Sepsiszentgyörgy

 

Magyarkanizsa

 

Beregszász

 

Oklevél átadás Beregszászon

(Balról: Phd. Váradi Natália helyi szervező, Dr. Orosz Ildikó rektor, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök, Horváth Zsuzsanna projektvezető, Phd. Beregszászi István tanár)

 

Gyimesközéplok

 

Lészped

 

Diószeg


 

Napjainkban szinte mindenütt találkozunk a számítógéppel, hivatalokban, oktatásban és otthonainkban is. A használata már szinte alapvető fontosságú, lépten, nyomon látjuk előnyeit és térhódításait. A szépkorúaknak sajnos nem mindig volt lehetőségük elsajátítani, ezeknek a gépeknek a kezelését, használatát. Ezért sokan elkönyvelték magukban, hogy ez nekik nagyon nehéz és nem is fogják tudni, megtanulni.

Idén, szeptember végén a KárpátHáló Egyesület ingyenes képzést szervezett Diószegen a szépkorúaknak, hogy ők is ilyen tanulási lehetőséghez jussanak. A képzésen 15 személy vehetett részt és 30 órán keresztül volt alkalmuk elsajátítani a számítógép kezelés alapjait. Nem csak a lehetőséget, hanem minden hozzávalót is biztosítottak arra nézve, hogy minden zavartalanul és rendben menjen. Hogyan is jutott hozzánk ez a képzés? Horváth Zsuzsanna projektvezető, régi jó barátunk és támogatónk, javasolta az egyesületben, hogy Diószeg ebben a projektben jó helyszín lenne, amit ez úton is nagyon szépen köszönünk és csángósan mondva „Isten fizessen kendnek” és az egyesületnek, akik megvalósították ezt.

Szeptember 29.-én Dr. Madarász Sándor a KárpátHáló KESZ elnöke és Madarász Erik az egyesület alapító tagja, megnyitották a képzést, Diószegen, az óvoda épületében, a magyar osztályteremben. 11 szépkorú hölgy igényelte a képzést, akik újra bebizonyították, hogy tanulni soha sem késő. Az egyesület 18 darab tiszta új laptoppal, egy tanítóval és egy adminisztrátorral járult hozzá a képzés teljességéhez. Kiss-Boros Rebeka helyi magyar tanár vállalta a képzés lebonyolítását, míg Kiss Sámuel ugyancsak helyi magyartanár, a helyszíni szervező szerepében járult a képzéshez.

 

A képzés megnyitása

 

A kurzus első napjaiban megismerkedtünk a számítógéppel és annak részeivel. Kiss-Boros Rebeka tanító néni, nagy türelemmel és hozzáértéssel tanította a szépkorú hölgyeket. Eleinte még csak ismerkedés, majd később egyszerűbb feladatok voltak napirenden. Minden órán igyekeztek a tanultakat gyakorlatba is ültetni. A résztvevők igen csak kitartóan figyeltek és igyekeztek elvégezni a feladatokat.

Lassan e-mail címet és Facebook-ot is csináltunk és meg tanultunk navigálni az interneten. Nagyon nagy örömmel küldtek egymásnak és családtagjaiknak elektronikus levelet és még nagyobb örömmel olvasták válaszukat. Hamarább megbarátkoztak az olyan távolinak és nehéznek tűnő internettel és a számítógép használatával. Napról napra lehetett látni, hogy a kitartó munka, a bátorítás és a gyakorlás meghozza a gyümölcsét. Újra megtapasztalhattuk, hogy tanulni soha sem késő és a siker mindig örömmel jár. 

Nagyon jó volt látni, hogy bár a képzés pont az őszi betakarítások idejére esett, az asszonyok, hűségesen látogatták a foglalkozásokat. Sokszor hallottuk, tőlük, hogy milyen jó ez a képzés, mert addig sem kell, dolgozzanak és inkább kikapcsolódásnak tekintették a kurzust. Ebből a szempontból is nagyon sikeresnek bizonyult, napról napra és hétről hétre. Nagyon jó volt látni az örömüket, hogy valakik gondoltak rájuk, az ő tanulási igényükre. Többször mondogatták és áldották a „magyarokat” akik elhozták a számítógépeket, hogy ők tanulhassanak.

Gyakorlati foglalkozást vezet Kiss-Boros Rebeka

 

Meglepő volt látni azt a vágyat, amely napról-napra felkerekedett bennük a több és több tanulásra, kérdeztek bátran és válaszokat is kaptak türelemmel. Mégis a legjobb talán az volt, amikor láthattuk, hogy a feladatokat és a kívánságaikat is egyedül el tudták végezni. Ez bizonyította a legjobban ennek a képzésnek a hasznosságát, szükségességét és jótékony hatását. Sőt, a résztvevők már mondták, hogy más korunkbeli hölgy érdeklődött, hogy lesz-e még ilyen kurzus, mert ők is szívesen részt vennének ilyen hasznos tanulásban.

A záró konzultáció napján a hölgyek szép hagyományos kendőkben, hozták a galuskát (töltött káposztát), és finomabbnál finomabb süteményeket, amelyeket a procedúra lejártával, a vendégekkel közösen elfogyaszthatnak. A programot Kiss-Boros Rebeka tanító néni nyitotta meg és miután köszöntötte vendégeinket, megköszönte az egyesület jelenlévő tagjainak, hogy Diószeg településére is gondoltak ebben a programban. Ez után Modláné Görgényi Ildikó a KárpátHáló Egyesület elnökségének tagja köszöntötte a jelenlevőket, majd Horvát Zsuzsanna projektvezető is örömét fejezte ki, hogy köztünk lehet. A feladatokat a szépkorúak ügyesen teljesítették, majd a pozitív elbírálás után átvehették az oklevelet, amit örömmel tartottak a kezükbe és büszkén nézegették.

Záró konzultáció

 

A hivatalos és formális papír munkák után, a diószegi hölgyek hálásan köszönték az egyesület jelenlévő tagjainak, hogy ez a képzés itt náluk is megvalósulhatott. Ezt követően kötetlen és jó hangulatú beszélgetések mellett elfogyaszthattuk, azokat a finomságokat, amelyeket a képzésen résztvevők készítettek. Finom és ízletes ételek, amelyekben benne volt a szívük lelkük.

A képzést sikeresen elvégzők és a tanító néni

 

Köszönetet szeretnénk mondani a KárpátHáló Egyesületnek; Dr. Madarász Sándor KESZ elnök úrnak, Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tagnak, Horváth Zsuzsanna projektvezetőnek, és Madarász Erik alapító tagnak. Köszönjük a felnőtt-képző Oktker-Nodus Kiadó Kft-nek; Sinka Katalinnak, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, a Magyar kormány támogatásának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a Kárpátok keleti oldalán lévő szórvány magyar településekben élő csángó-magyaroknak szervezett képzésekért. Isten fizesse kendteket!

 

Kiss Sámuel
diószegi tanító