SIKERES KÁRPÁTMEDENCEI ÖSSZEFOGÁS AZ IDŐSKORÚAK INFORMATIKA KÉPZÉSÉBEN

A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért a KárpátHáló Egyesület projektszervezeteként az egyesület alapító okiratában megfogalmazott célkitűzések és a KESZ szervezeti szabályzata értelmében, 2016. július 27-én zárta le első informatika képzését a szépkorúak számára. A számítástechnika alapismereti képzés, amely a KESZ egyik tagszervezetében, Erdélyben Sepsiszentgyörgy városának Zathureczky Berta nevét viselő idősek otthonában volt, a várakozások feletti eredménnyel zárult. A megvalósított képzés programját Magyarországon a felnőttképzési törvény szerinti D kategóriában Számítástechnikai ismeretek elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal tartják nyilván. A magyarországi hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett 30 órás képzés programja az alábbi tananyag egységeket tartalmazza: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés. A képzésen résztvevők elsajátítják a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képessé válnak a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére. Képesek az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában gyorsan és hatékonyan juthatnak információkhoz, és létesíthetnek elektronikus kapcsolatokat. A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával levelek illetve egyéb dokumentumok létrehozását és szerkesztését, továbbá a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazását is megtanulják.

Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára, az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. Az idősek sokszor élnek magányosan, távol gyermekeiktől, unokáiktól. Kevesen tudták eddig megtanulni, megszokni a korszerű informatikai eszközök használatát, amely lehetővé teszi számukra a folyamatos kapcsolattartást szeretteikkel és a külvilággal. Sokuk számára gondot jelent egy képzés tandíjának az előteremtése, továbbá az a pszichikai gát, ami időskorban gyakori a szervezett képzésekbe való bekapcsolódáskor.

A 2013-ban Magyarországon megalakított KárpátHáló Egyesület a küldetésében megfogalmazott célok elérésének érdekében a fentiek értelmében döntött úgy, hogy megszervezi pilot jelleggel, az egyesület partnereivel közösen az első informatika képzését az idősek számára Erdélyben.

Az egyesület küldetése: „A KárpátHáló Egyesület célja, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára. Az egyesület nemzetközi, oktatási, kulturális, szociális tevékenységet végez, elsősorban képzések és rendezvények szervezését tűzi ki célul.”

A képzés megvalósítása négyoldalú megállapodás alapján történt a KárpátHáló KESZ projektszervezet szabályai szerint. A megállapodás támogatottja; a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon Románia, Kovászna megye, támogató és a képző intézmény az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém megye, projekt koordinátora KárpátHáló Egyesület Magyarország.

A képzés a határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

A képzés a résztvevőknek ingyenes volt. A képzés költségeit a megállapodást aláíró szervezetek, állták. A képzés megvalósításában a képzési program elkészítésével és hivatalos nyilvántartásba vételével, a felnőttképzési tevékenységgel járó adminisztráció elkészítésével, az utazási költségek átvállalásával jelentős szerepet játszott az Oktker-Nodus Kiadó Kft. A gondos szervezési munkákért, a tárgyi, a technikai és az egyéb feltételek biztosításáért köszönet illeti meg az idősotthon igazgatóját és munkatársait. A KárpátHáló Egyesület tagjai anyagi hozzájárulásukkal és szervező munkájukkal segítették a sikeres képzést.

A Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, 30 órás képzés moduljai az alábbiak:

1.   Számítógépes alapismeretek
A képzésen részt vevők a modul elvégzésekor elsajátítják a modern infokommunikációs technológia (IKT) felhasználók számára legfontosabb alapfogalmait, elméleti alapjait, megismerik a számítógép részeit a legfontosabb alkalmazásokat és azok használatát.
A modul képzési ideje 2 elméleti és 8 gyakorlati óra.

2.   Online alapismeretek
A modul célja, hogy a képzésben részt vevők készség szinten elsajátítsák az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat; illetve hogy megtanulják az elektronikus levelezőrendszerek (e-mail) használatát, megismerjék az egyes üzenetfajtákat és tisztában legyenek az e-mail-használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal is. Cél, hogy a megszerzett informatikai tudást képesek legyenek a mindennapi életben hasznosítani.
A modul képzési ideje 2 elméleti és 8 gyakorlati óra.

3.   Szövegszerkesztés
A modul célja, hogy a tanulók képessé váljanak szövegszerkesztő szoftverek használatára, elektronikus szövegek létrehozására, szerkesztésére, kezelésére. Cél, hogy a megszerzett informatikai tudást képesek legyenek a mindennapi életben hasznosítani.
A modul képzési ideje 2 elméleti és 8 gyakorlati óra.

A Zathureczky Berta Otthonban szervezett képzésre 10 fő jelentkezett. A képzésen részt vevők hatvan éven felüliek voltak, és a legidősebb már 90 éves is elmúlt. A képzés oktatója helyi szakember volt, aki a magyar képző intézménnyel történt szoros együttműködésben alakította ki azt a sikeres és hatékony módszertant, aminek eredményeképpen 9 résztvevő teljesítette a képzési követelményeket. Az oktató tapasztalata szerint nagyon nehéz volt a képzés megkezdésekor a szinte minden résztvevőben meglévő szorongást és gátlásokat leküzdeni. Apró, a sikeres megoldásokat garantáló egyéni feladatokkal kellett a tanuló szépkorúakban a gátlásokat feloldani, a tanulás képességét bebizonyítani és az érdeklődést magasabb szintre emelni. Sokszor még ebben az alacsony létszámú csoportban is nehézséget okozott az egyéni haladási sebességek különbözősége, amit a megfelelő teamekbe szervezett közös munkával sikerült megoldani. A képzést a szervezők egy záró konzultációval fejezték be a 30 órán túl, amelynek részeként a sikeresen teljesítők a képzés elvégzését igazoló, a magyar felnőttképzési törvény előírásai szerint kiállított oklevelet kaptak. Az alábbi képen a képzést sikeresen elvégzők (kezükben az oklevéllel), valamint tanáruk, és az idősotthon igazgató asszonya látható. További képek.

A sepsiszentgyörgyi sikeres pilot képzési programot követően úgy döntött az egyesület vezetősége, hogy kiterjeszti a szépkorúak informatika képzését több határon túli magyarlakta területre is. A KárpátHáló KESZ projektszervezetben együttműködő határon túli partnereink ebben minden segítséget megadtak, így Magyarkanizsán (Szerbia), Beregszászon (Ukrajna) megkezdődhetett a képzések szervezése. Mindkét városban az ingyenes képzések meghirdetését követően, már az első napokban többszörös volt a túljelentkezés. Sajnos az egyesület anyagi forrásai csupán harminc, illetve hatvan fő képzésének a megkezdését tették lehetővé. Időközben igény és lehetőség adódott egy magyarországi képzés megszervezésére is tíz fővel a veszprémi Életöröm Idősek Otthonában is. A képzések a KESZ keretében az alábbi partnerkapcsolatokkal valósultak meg.

Beregszászon háromszor húsz fő résztvevővel indult képzés, amit 2017. áprilisban 51 fő külhoni magyar szépkorú fejezett be sikeresen. A képzés megvalósításában közreműködő partnerek:

  • KárpátHáló Egyesület (KárpátHáló KESZ)
  • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
  • Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém

A képzés tanára mindhárom csoportban, a felnőttképzésben jártas, helyi szakember volt.

A képzést sikeresen elvégzők a főiskolán szervezett záróünnepélyen meghatottan vették át a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevelet. Úgy vélekedtek, hogy Ukrajnában különösen nagy jelentőségű az, hogy térítésmentesen vehettek részt a képzésben, ami mindegyikük véleménye szerint rendkívül hasznos és eredményes volt.

Csobolya József, 67 éves beregszászi lakos nyilatkozta az oklevél átvételét követően: „Mindig is humán beállítottságú ember voltam, hiszen éveken át történelmet tanítottam Beregszász magyar tannyelvű iskoláiban. A fiam hívta fel a figyelmem a számítástechnikai tanfolyamra, hiszen Magyarországon él és ő is az interneten figyelt fel a lehetőségre. Mindig a feleségemet kértem meg arra, hogy a segítsen nekem a számítógépen. Úgy gondolom, hogy a szerzett tudást gyakorolva én is el tudok majd igazodni az internet világában.” Bővebben itt

Magyarkanizsán kétszer tizenöt fős csoporttal indult képzés. Mindkét csoport minden résztvevője, összesen 30 fő sikeresen teljesítette a képzési követelményeket.

A képzés megvalósításában közreműködő partnerek:

  • KárpátHáló Egyesület (KárpátHáló KESZ)
  • Obrazovno-kulturna ustanova „Cnesa” Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa
  • Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém

A képzés tanára mindkét csoportban, a felnőttképzésben jártas, helyi szakember volt.

Az első csoport képzésének befejezéséről riportot közölt a helyi televízió is, ami megtekinthető.

A második csoport képzése 2017. szeptember 29.-én fejeződött be.

További információ található még itt és itt.

Magyarországon Veszprémben az Életöröm Idősek Otthonában szervezett informatika képzést az egyesület. E képzés megvalósításában a közreműködő partnerek voltak:

  • KárpátHáló Egyesület (KárpátHáló KESZ)
  • Életöröm Idősek Otthona Veszprém
  • Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém

Az idősotthon lakói közül tíz fő jelentkezett az ingyenes képzésre, melyet kilencen fejezték be sikerrel.

A KárpátHáló Egyesület és annak projektszervezete a KárpátHáló KESZ szeretné a jövőben partnereivel a magyarlakta területeken tovább folytatni a szépkorúak informatika képzését. A közel száz fő szépkorú, aki a projekt jóvoltából tanulta meg a számítógép használatát bizonyítja a projekt sikerét.

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!